• 20:05

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:14

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:05

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:14

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:05

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:14

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:59

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,496,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:24

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:19

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:24

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:24

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:19

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:05

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:14

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:05

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:14

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی