• 05:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:49

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,810,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,915,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:19

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,950,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:39

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:04

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,870,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:49

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:19

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:49

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:39

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:19

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری