• 07:25

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:30

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:52

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:52

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:25

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:47

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:52

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:25

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:32

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:35

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:57

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:50

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:12

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : G
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,117,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:25

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:55

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:17

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,759,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:55

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:17

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:52

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:52

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,887,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:50

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:12

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,893,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:40

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:02

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,486,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,899,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی