• 12:15

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:37

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,893,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:52

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,968,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:25

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:50

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:12

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,764,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:35

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:57

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,879,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:05

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:27

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:32

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:52

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,832,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:00

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:22

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
9,832,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی