• 06:35

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:35

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:25

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:00

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:25

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 10:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,982,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی