• 17:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:55

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:25

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,884,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:20

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 16:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:20

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:20

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی