• 13:25

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:45

  پنجشنبه,02 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی