• 14:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:49

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,705,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:49

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:49

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,810,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 12:19

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:39

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:00

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:59

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:39

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 19:19

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,008,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:00

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری