• 09:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:08

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:08

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:08

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:08

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:08

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:08

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی