• 13:20

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:13

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:20

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:13

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,829,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:20

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:13

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,402,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:20

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:13

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,402,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی