• 13:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری