• 15:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:20

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری