• 12:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:08

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:08

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:08

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:08

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:08

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 14:08

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی