• 16:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:25

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:55

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,824,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:25

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:55

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,603,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی