• 12:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:16

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:11

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:16

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:16

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری