• 09:00

  شنبه,16 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:20

  شنبه,16 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:44

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  شنبه,16 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:44

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  شنبه,16 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:44

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,472,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 17:54

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری