• 05:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:00

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:50

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:50

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,388,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:45

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:40

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:50

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:15

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:10

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:55

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:50

  چهار شنبه,24 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی