• 22:20

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:15

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:45

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:40

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:45

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:40

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 11:00

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:55

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,545,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:10

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:05

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:45

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  سه شنبه,19 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری