• 17:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:01

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:46

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:06

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:15

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:46

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:35

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:06

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  شنبه,16 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری