کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
049
کلاس پرواز
IV

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5837
کلاس پرواز
IV