وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5869
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
029
کلاس پرواز
IV

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
QB
شماره پرواز
1279
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6925
کلاس پرواز
EF

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
025
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6925
کلاس پرواز
IV

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
161
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5819
کلاس پرواز
Y

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
151
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
023
کلاس پرواز
IV