وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5821
کلاس پرواز
I

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5821
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Y9
شماره پرواز
7054
کلاس پرواز
L

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Y9
شماره پرواز
7054
کلاس پرواز
Y