زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Airbus
شماره پرواز
4005
کلاس پرواز
Q

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
CH5705
کلاس پرواز
Y

معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2861
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6279
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6279
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6279
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
Y